سعی کرده‌ایم افراد متخصص و متعهد و باتجربه را کنار هم گرد آوریم تا بتوانیم با تکمیل کردن این مثلث توسط این اضلاع محصولی باکیفیت را به بازار عرضه نمائیم. در انتخاب افراد اخلاق، تعهد، تخصص بسیار پراهمیت است در داخل مجموعه صمیمیت در کنار جدیت و حس خانواده بودن کاملاً ملموس است و هر فرد حتی اگر کوتاه و یک‌بار از مجموعه بازدید داشته باشد این جدیت توأم با صمیمت و آرامش خاطر در مجموعه را احساس می‌کند(آشنایی با کارشناسان متخصص)