شرکت GVN

شرکت GVN محصولات با کیفتی در ارتباط با تجهیزات مکانیکی و خطوط خط مایع برای سیستم های تبرید تولید می کند و یکی  از برندهای شناخت شده در صنعت برودت در این زمینه است  

GVNCO
GVN