لیکوئید اینجکش (Liquid injection)

لیکوئید اینجکش (Liquid inection)کمپرسور اسکرو بیشترین استفاده ازسیستم تزریق مایع یا لیکوئید اینجکشن برای محافظت سیم پیچ و جلوگیری  از بالا رفتن دما بیش از حد روغن  کمپرسور های تبرید تراکمی است.

چه زمان لیکولئید اینجکشن نصب کنیم بیشترین کاربرد سیستم تزریق مایع  برای  کمپرسور های اسکرو است و یا کمپرسورهایی که  با دمای کندانسینگ بالا و شرایط گرمسیری بهره برداری می شوند حال  با توجه  به نوع مبرد سیکل تبرید و شرایط دمایی و محدوده کاری کمپرسور(Envelope) باید اقدام به نصب لیکوئید اینجکشن کرد .

نحوی عملکرد و جانمایی لیکوئید اینجکشن :

بعد از کندانسور و منبع رسیور از خط مایع یک انشعاب کوچک گرفته می شود و به سمت کمپرسور هدایت می شود در این خط سایت گلاس ، شیربرقی گرفته می شود و به سمت کمپرسور هدایت می شود در این خط سایت گلاس، شیربرقی و اکسپنشن یا اری فیس  باید نصب گردد. حال با توجه به دمای سیم پیچ ، روغن یا دمای دیسشارژ خارج شده از کمپرسور شیر برقی وصل  خواهد شد

که اکثرا با توجه به دمای دیسشارژ این عمل صورت می پذیرد بالا رفتن دیسشارژ نشانگر بالا رفتن دمای سیم پیچ کمپرسور است که با توجه  به استاندار های سازنده کمپرسور در آن شرایط کاری شیر برق باز می شود و برودتی را بعد از اکستنشن یا اریفیس یا اکسپنشن در ساکشن یا روتو کمپرسور قرارمی گیرد . به عنوان  مثال پیشنهاد شرکت هنبل  برای کمپرسور های سری R22 نصب لیکوئید  اینجکشن در ساکشن کمپرسور است اما شرکت های بیتزر و اس آر ام توصیه کرده اند که در روتور نصب گردد.

الزمات نصب

  • اشعاب از خط مایع حتما باید از ساعا  لوله باشد دلیل این موضوع  این است که حتما از بخش زیزین لول باشد که مایع مبرد وجود داشته باشد و اما دلیل این موضوع که در ساعت 6 انشعاب گرفته نشود این است که روغن موجود در خط مایع به جای مبرد به داخل  کمپرسور راه پیدا نکند و برودت مورد نیاز سیستم دچار مشکل نگردد
  • پیشنهاد می گردد سایت گلاس بعد از شیر برقی نصب گردد
  •  در زمان اتصال به کمپرسور خط کشیده شده با توجه به استاندارهای شرکت سازنده  کمپرسور مقداری  بالا تر از محل نصب باشد ورود روغن کمپرسور به این خط می باشد
  • در صورت استفاده از اکسپنشن حتما بایذ لز اکسپنشن های HIGH TEMP  استفاده گردد که مخصوص این عملیات می باشد و سنسور حس دما بر روی خط دیسشارژ گردد
  •  اریفیس مطابق با  استاندر کمپرسور انتخاب شود
  •  سایر خط لوله کشیده شده طبق کتابچه اشره ی یا کاتالوگ شرکت سازنده کمپرسور انتخاب و نصب گردد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.