شرکت  ایستکول یک شرکت فعال در زمینه برودت است که فرد متخصص سیستم های برودتی و تبریدی است و از قدیمی های صنعت تبرید و تهویه مطبوع می باشد که خریدآن مجموعه بزرگ از محصولات هیگر گواه کیفیت ازدید متخصصان است 

مشتریایستکول
موقعیتشهر ک صنعتی شکوهیه قم
مدیریتآقایان برادارن محمدی
تامین ظرفیت 140 تن تبرید
تامین ظرفیت 1401/04/04
ایستکول