شرکت ب.آ در سال 1384 با پشتیوانه تجربه 40 سال فعالیت درصنایع غذاهای  آماده و گوشت و مشاورین متخصص بین المللی در ایران تاسیس شده است . این شرکت یکی از با کیفیت ترین و بزرگترین شرکت های تولید مواد غذایی در ایران است 

مشتریشرکت ب.آ
موقعیتشیراز وآمل
مدیریتآقای جمال رارقی جهرمی
تامین ظرفیت بیش از 100 تن تبرید
تامین ظرفیت 1399
پروژه شرکت ب.آ