مشخصات فنی چیلرهای هیگر

 • مدل :RIMA 2221-8TON
 • ظرفیت واقعی 6.3 تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA3321-12TON
 • ظرفیت واقعی 9.1تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA2321Y-12TON
 • ظرفیت واقعی 6.5تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA4521-15TON
 • ظرفیت واقعی 12.7تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA3021Y-15TON
 • ظرفیت واقعی 8.4تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA3521-18TON
 • ظرفیت واقعی 9.7تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA5021-18TON
 • ظرفیت واقعی 14.2تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA5021Y-26TON
 • ظرفیت واقعی14تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA7321-26TON
 • ظرفیت واقعی20.7تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA 6021Y-30TON
 • ظرفیت واقعی16.8تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA 8621-30TON
 • ظرفیت واقعی 24.3 تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUSE 79011-30TON
 • ظرفیت واقعی 22.4 تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :RIMA2821-10TON
 • ظرفیت واقعی 7.9تن تبرید 
 • تعداد فن :1عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUSE88022-30TON
 • ظرفیت واقعی24.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUSE46011-30TON
 • ظرفیت واقعی12.9 تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUSE50022-30TON
 • ظرفیت واقعی14 تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora86022_30TON
 • ظرفیت واقعی25تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora85022-30TON
 • ظرفیت واقعی24.3تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora85022-30TON
 • ظرفیت واقعی24.3تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonia86021Y-30TON
 • ظرفیت واقعی24.3تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS118011-40TON
 • ظرفیت واقعی 33.4 تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی مت
 • مدل :ZEUS103022-40TON
 • ظرفیت واقعی 29.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی مت
 • مدل :ZEUS67011-40TON
 • ظرفیت واقعی 18.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS60022-40TON
 • ظرفیت واقعی16.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora114022-40TON
 • ظرفیت واقعی32.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora118044-40TON
 • ظرفیت واقعی34.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora117044-40TON
 • ظرفیت واقعی33.3 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora113022Y-40TON
 • ظرفیت واقعی32.2 تن تبرید 
 • تعداد فن 3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS142011-50TON
 • ظرفیت واقعی40.2تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی مت
 • مدل :ZEUS137022-50TON
 • ظرفیت واقعی38.3تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی مت
 • مدل :ZEUS81011-50TON
 • ظرفیت واقعی23تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS79022-50TON
 • ظرفیت واقعی22.5تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora142022-50TON
 • ظرفیت واقعی40.7ن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora141022-50TON
 • ظرفیت واقعی40.2ن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora135044-50TON
 • ظرفیت واقعی38.9ن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora134044-50TON
 • ظرفیت واقعی38.2تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonie146042Y-52TON
 • ظرفیت واقعی41.4تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS165011-60TON
 • ظرفیت واقعی46.7 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS 158022-60TON
 • ظرفیت واقعی44.9تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 139011-60TON
 • ظرفیت واقعی 39.4 تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 126011Y-60TON
 • ظرفیت واقعی35.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 134011Y-60TON
 • ظرفیت واقعی38تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS175044-60TON
 • ظرفیت واقعی49.6تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS91022-60TON
 • ظرفیت واقعی25.8تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS99044-60TON
 • ظرفیت واقعی28 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora175022-60TON
 • ظرفیت واقعی50.5تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora171044-60TON
 • ظرفیت واقعی50تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora170044Y-60TON
 • ظرفیت واقعی48.5تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora174022Y-60TON
 • ظرفیت واقعی49.5تن تبرید 
 • تعداد فن :2عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonia171042Y-60TON
 • ظرفیت واقعی48.5تن تبرید 
 • تعداد فن 4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 160011-70TON
 • ظرفیت واقعی 45.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 145011Y-70TON
 • ظرفیت واقعی41.1 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES156011Y-70TON
 • ظرفیت واقعی44 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS205022-70TON
 • ظرفیت واقعی58.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS110022-70TON
 • ظرفیت واقعی31 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonia 202062Y-72TON
 • ظرفیت واقعی57.3 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 184011-80TON
 • ظرفیت واقعی52.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 169011Y-80TON
 • ظرفیت واقعی48تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 176011Y-80TON
 • ظرفیت واقعی49.8تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS 235022-80TON
 • ظرفیت واقعی66.8تن تبرید 
 • تعداد فن 6عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS 133022-80TON
 • ظرفیت واقعی37.6تن تبرید 
 • تعداد فن6عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل : Flora232044-80TON
 • ظرفیت واقعی65.7تن تبرید 
 • تعداد فن4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل : Flora227044-80TON
 • ظرفیت واقعی64.5تن تبرید 
 • تعداد فن4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل : 232042-Harmonia80TON
 • ظرفیت واقعی65.7تن تبرید 
 • تعداد فن4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :219062-Harmonia80TON
 • ظرفیت واقعی62تن تبرید 
 • تعداد فن4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 223011-90TON
 • ظرفیت واقعی63.3 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 192011Y-90TON
 • ظرفیت واقعی56.6تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonia 257062Y-90TON
 • ظرفیت واقعی72.8تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل Harmonia275084-96TON
 • ظرفیت واقعی78تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 238011Y-100TON
 • ظرفیت واقعی67.6 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS283022-100TON
 • ظرفیت واقعی80.4 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS273044-100TON
 • ظرفیت واقعی77.5تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS283033-100TON
 • ظرفیت واقعی80.4تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS158044-100TON
 • ظرفیت واقعی44.9تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS162022-100TON
 • ظرفیت واقعی45.9تن تبرید 
 • تعداد فن :4 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora287044-100TON
 • ظرفیت واقعی81.5تن تبرید 
 • تعداد فن :4 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora283044-100TON
 • ظرفیت واقعی80.4تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :287042-Harmonia100TON
 • ظرفیت واقعی81.5تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :297084-Harmonia107TON
 • ظرفیت واقعی84.3تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 281011-110TON
 • ظرفیت واقعی 79.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 240011-110TON
 • ظرفیت واقعی68.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر2400
 • مدل :HERCULES 271011y-110TON
 • ظرفیت واقعی76.9 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر2400
 • مدل :HERCULES 252022Y-120TON
 • ظرفیت واقعی71.6تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 278022-120TON
 • ظرفیت واقعی78.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 268022y-120TON
 • ظرفیت واقع76.1 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS182044-120TON
 • ظرفیت واقع51.6 تن تبرید 
 • تعداد فن :6عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS329022-120TON
 • ظرفیت واقع93.4 تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora356044-120TON
 • ظرفیت واقع101 تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Flora388044-120TON
 • ظرفیت واقعی99تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonia352084-120TON
 • ظرفیت واقعی100تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonia356042-120TON
 • ظرفیت واقعی101تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonia342082-120TON
 • ظرفیت واقعی97تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonia348042Y-120TON
 • ظرفیت واقعی98.8تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 302011-125TON
 • ظرفیت واقعی:85.7تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES293011-125TON
 • ظرفیت واقعی:83.2تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 319022-120TON
 • ظرفیت واقعی90.5 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 360011-140TON
 • ظرفیت واقعی:102.2تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 302011Y-140TON
 • ظرفیت واقعی:85.7ن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 290022Y-140TON
 • ظرفیت واقعی:82.3تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 311022Y-140TON
 • ظرفیت واقعی:88.1تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 339011Y-140TON
 • ظرفیت واقعی:96.3تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل : ZEUS410044-140TON
 • ظرفیت واقعی:116.4تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل : Harmonia425062Y-150TON
 • ظرفیت واقعی:120.5تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 358011Y-160TON
 • ظرفیت واقعی:101.7تن تبرید 
 • تعداد فن 8عدد فن با قطر 80 سانتی متر0
 • مدل :HERCULES 368022-160TON
 • ظرفیت واقعی:104.4تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 404011-160TON
 • ظرفیت واقعی:114تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES338022-160TON
 • ظرفیت واقعی:96تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES352022-160TON
 • ظرفیت واقعی:99.7تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES379011-160TON
 • ظرفیت واقعی:107.7تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS470044-160TON
 • ظرفیت واقعی:133.6تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS265044-160TON
 • ظرفیت واقعی:75.2تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 446022-180TON
 • ظرفیت واقعی:126.7تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 471011-180TON
 • ظرفیت واقعی:133.8تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 418011Y-180TON
 • ظرفیت واقعی:118.7تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 384022Y-180TON
 • ظرفیت واقعی:109.3تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 408022Y-180TON
 • ظرفیت واقعی:115.3تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 455011Y-180TON
 • ظرفیت واقعی:129.3تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :Harmonia 522062Y-180TON
 • ظرفیت واقعی:148.3تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 494022-200TON
 • ظرفیت واقعی:140.3تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 476022-200TON
 • ظرفیت واقعی:135.3تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS566044-2007TON
 • ظرفیت واقعی:160.7تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS324044-2007TON
 • ظرفیت واقعی:91.8تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 555011-210TON
 • ظرفیت واقعی:157.6تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 481011Y-210TON
 • ظرفیت واقعی:136.6تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 506011Y-210TON
 • ظرفیت واقعی:143.8تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES562022-220TON
 • ظرفیت واقعی:159.6تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES480022Y-220TON
 • ظرفیت واقعی:136.3تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES542022Y-220TON
 • ظرفیت واقعی:153.4تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 636011-240TON
 • ظرفیت واقعی:180.6تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 547011Y-240TON
 • ظرفیت واقعی:155.3تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 602011Y-240TON
 • ظرفیت واقعی:171تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS658044-240TON
 • ظرفیت واقعی:186.9تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :ZEUS376044-240TON
 • ظرفیت واقعی:106.6تن تبرید 
 • تعداد فن 120 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 604022-250TON
 • ظرفیت واقعی:171تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 586022y-250TON
 • ظرفیت واقعی:166.5تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES720022-280TON
 • ظرفیت واقعی:204تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 735011-280TON
 • ظرفیت واقعی:208.8تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 589011Y-280TON
 • ظرفیت واقعی:167.3تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 604022Y-280TON
 • ظرفیت واقعی:171.5تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 678022Y-280TON
 • ظرفیت واقعی:192.1تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 690011Y-280TON
 • ظرفیت واقعی:196تن تبرید 
 • تعداد فن :18 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 891011-320TON
 • ظرفیت واقعی: 253تن تبرید 
 • تعداد فن :18 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES808022-320TON
 • ظرفیت واقعی: 299.5تن تبرید 
 • تعداد فن :18 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES646011Y-320TON
 • ظرفیت واقعی: 183.5تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES716022Y-320TON
 • ظرفیت واقعی: 203.4تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES758022Y-320TON
 • ظرفیت واقعی: 215.3تن تبرید 
 • تعداد فن :18 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES869011Y-320TON
 • ظرفیت واقعی: 246.6تن تبرید 
 • تعداد فن :18 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES836022-360TON
 • ظرفیت واقعی:267.6تن تبرید 
 • تعداد فن 18 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES940022-360TON
 • ظرفیت واقعی:267.6تن تبرید 
 • تعداد فن 24 عدد فن با قطر 80 سانتی متر