مشخصات فنی چیلرهای هیگر

 • مدل :HERCULES 139011-60TON
 • ظرفیت واقعی 39.4 تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 126011Y-60TON
 • ظرفیت واقعی35.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :3عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 160011-70TON
 • ظرفیت واقعی 45.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 145011Y-70TON
 • ظرفیت واقعی41.1 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 184011-80TON
 • ظرفیت واقعی52.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 169011Y-80TON
 • ظرفیت واقعی48تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 223011-90TON
 • ظرفیت واقعی63.3 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 192011Y-90TON
 • ظرفیت واقعی56.6تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 281011-110TON
 • ظرفیت واقعی 79.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 240011-110TON
 • ظرفیت واقعی68.2 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر2400
 • مدل :HERCULES 278022-120TON
 • ظرفیت واقعی78.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 302011-125TON
 • ظرفیت واقعی:85.7تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 319022-120TON
 • ظرفیت واقعی90.5 تن تبرید 
 • تعداد فن :6 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 360011-140TON
 • ظرفیت واقعی:102.2تن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 302011Y-140TON
 • ظرفیت واقعی:85.7ن تبرید 
 • تعداد فن :8 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 358011Y-160TON
 • ظرفیت واقعی:101.7تن تبرید 
 • تعداد فن 8عدد فن با قطر 80 سانتی متر0
 • مدل :HERCULES 368022-160TON
 • ظرفیت واقعی:104.4تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 404011-160TON
 • ظرفیت واقعی:114تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 446022-180TON
 • ظرفیت واقعی:126.7تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 471011-180TON
 • ظرفیت واقعی:133.8تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 418011Y-180TON
 • ظرفیت واقعی:118.7تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 494022-200TON
 • ظرفیت واقعی:140.3تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 555011-210TON
 • ظرفیت واقعی:157.6تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 481011Y-210TON
 • ظرفیت واقعی:136.6تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES562022-220TON
 • ظرفیت واقعی:159.6تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 636011-240TON
 • ظرفیت واقعی:180.6تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 547011Y-240TON
 • ظرفیت واقعی:155.3تن تبرید 
 • تعداد فن :12 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 604022-250TON
 • ظرفیت واقعی:171تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES720022-280TON
 • ظرفیت واقعی:204تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 735011-280TON
 • ظرفیت واقعی:208.8تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 589011Y-280TON
 • ظرفیت واقعی:167.3تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES 891011-320TON
 • ظرفیت واقعی: 253تن تبرید 
 • تعداد فن :18 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES808022-320TON
 • ظرفیت واقعی: 299.5تن تبرید 
 • تعداد فن :18 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES646011Y-320TON
 • ظرفیت واقعی: 183.5تن تبرید 
 • تعداد فن :16 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES940022-360TON
 • ظرفیت واقعی:267.6تن تبرید 
 • تعداد فن 24 عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HERCULES1110022-420TON
 • ظرفیت واقعی:315تن تبرید 
 • تعداد فن 24 عدد فن با قطر 80 سانتی متر