مشخصات فنی کمپرسور ها

 • ظرفیت نامی2 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور :چین ،تایلند 
 • ظرفیت نامی2.3اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند 
 • ظرفیت نامی2.5 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند 
 • ظرفیت نامی3 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی3.5 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی4 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور :چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی4اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور :چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی 5اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی6 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی6 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی7.8 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور :چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی9اسب بخار 
 • مبرد : R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی10.41اسب بخار 
 • مبرد : :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی12اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی13.3اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی15 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی20 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی25اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور : چین ،تایلند
 • ظرفیت نامی30 اسب بخار 
 • مبرد :R407C,R134a,R22
 • ساخت کشور :چین ،تایلند