مشخصات فنی روفتاپ پکیج ها
 • مدل :HARMAS-3111-10TON
 • ظرفیت واقعی 8.7 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARMAS-3611-12TON
 • ظرفیت واقعی10 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARMAS-4511-15TON
 • ظرفیت واقعی 12.7 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARMAS-5321-18TON
 • ظرفیت واقعی 14.8 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARMAS-7121-18TON
 • ظرفیت واقعی20 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARMAS-9021-30TON
 • ظرفیت واقعی 25.5 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARMAS-9022-30TON
 • ظرفیت واقعی 25.5 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARA-104022-40TON
 • ظرفیت واقعی 29.5 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARA-119011-40TON
 • ظرفیت واقعی 33.7 تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARA 138022-50TON
 • ظرفیت واقعی 39.2تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARA 143011-50TON
 • ظرفیت واقعی 40.6تن تبرید 
 • تعداد فن :4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARA- 166011-60TON
 • ظرفیت واقعی 46.9تن تبرید 
 • تعداد فن 4عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARA- 238022-80TON
 • ظرفیت واقعی 67.5 تن تبرید 
 • تعداد فن 6عدد فن با قطر 80 سانتی متر
 • مدل :HARA- 286022-100TON
 • ظرفیت واقعی 81.2تن تبرید 
 • تعداد فن :6عدد فن با قطر 80 سانتی متر