هواساز های سری آپولو با هوادهی های 5000 الی 60000 cfm یا فیلتر های کیسه ای و آلومینیومی و قابلیت سفارشی سازی تولید می گردند.