روفتاپ پکیج های سری هرا با کمپرسورهای پیستونی و  مبرد R22 در ظرفیت‌های ســـرمایشی 80KW الـــــی 300KW تولیــد می‌گردند.

روفتاپ پکیج های سری هرمس با کمپرسورهای اسکرال و با مبرد R407C  در ظرفیت سرمایشی 30KW الی  90KW تولید می گردند