مشخصات فنی کمپرسور ها

 • ظرفیت نامی1.5 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی2 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی3 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی4اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی5 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی6 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی7.5اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی 9 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی 10 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی 15 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی 20 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی25 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :30 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :35 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی 40 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :50 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :50 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :60 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :60 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :70 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :70 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :80 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :90 اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :100اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان 
 • ظرفیت نامی :110اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان
 • ظرفیت نامی :125اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان
 • ظرفیت نامی :140اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان
 • ظرفیت نامی :180اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان
 • ظرفیت نامی :210اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان
 • ظرفیت نامی :240اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان
 • ظرفیت نامی :280اسب بخار 
 • مبرد :R22
 • ساخت کشور : آلمان