تاسیس دانشگاه امام حسین مربوط به سال 1365 است ویکی از دانشگاه های علم محور و تولید کننده محصولات استراتژیک و راهبری در ایران  است که افتخارهمکاری با آن مجموعه محترم نصیب این شرکت شده است 

مشتریدانشگاه جامع امام حسین
موقعیتتهران اتوبان بابایی
مدیریتآقای دکتر همت
تامین ظرفیت پیشگاه آبساز به تعداد
تامین ظرفیت 1397/10/20
دانشگاه جامع امام حسین