ایران مال بزرگترین فروشگاه د خاورمیانه است که امکانات رفاهی و خدماتی زیادی همچون کتابخانه ، مسجد ، هتل ، فود کورت ، سینما، و... برخوردار است و صنف های مختلفی در آن فعال است 

مشتریایران مال
موقعیتمنطفه 22 تهران
مدیریتآقای علی انصاری
تامین ظرفیت کندانسور و فن کویل
تامین ظرفیت در چند مرحله و باواسط