شرکت دانش محور مپنا،یکی از معتبر ترین ،علمی ترین و بزرگترین  شرکت های فعال در ایران است . این شرکت محصولات و دستا آوردهای متعددی دارد که یکی  از آنها ساخت لوکوموتیو ملی ایران است که موسوم به پروژه MAP24است که افتخار تامین کولرهای لوکوموتیو پروژه MAP24 برعهده این شرکت بوده است 

مشتریشرکت مپنا
موقعیتکرج
مدیریتآقای مهندس علی آبادی
تامین ظرفیت بیش از 100 دستگاه کولر قطار
تامین ظرفیت 1399
پروژه شرکت مبنا