JPC یا شرکت پترو شیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان الفین در جهان است که به طور مداوم در حال گسترش و توسعه بوده تا به امروز یکی از موثرترین و برجسته ترین پترو شیمی های ایران بوده است 

مشتریپترو شیمی جم
موقعیتعلویه
مدیریتآقای مهندس محمد رضا یلمی
تامین ظرفیت بیش از 100تن تبرید
تامین ظرفیت در چند مرحله
پتروشیمی جم