خط مایع سیکل تبرید

کاربرد منبع رسیور در سیکل تبرید

منبع رسیو کاربرد های فراوان در سیکل برودت دارد اما ما در اینجا به برخی از کاربرهای مهم آن و الزامات استفاده از منبع رسیور می پردازیم

  • تغییر دمای او اپراتور با اکسپنشن

درزمانی که از یک سیستم به‌صورت بالای صفر و زیر صفر استفاده می‌کنیم تغییراتی در سابکولینک و شرایط گذر مبرد اتفاق می‌افتد و امکان  وجود مایع در انتهای کندانسور افزایش پیدا می‌کند حال این مایع اضافی  باید درجایی به‌صورت ذخیره  باقی بماند  و آن مکان منبع رسیور که بعد از خروج از کندانسور است نام دارد

  • امکان پمپ دان  pumpdown   کردن سیستم برای پمپ دان کردن حتما نیاز به یک منبع الزامی است
  •  حذف نوساناتت موجود در سطح مبرد مایعجلوگیری از تأثیر زیاد شوک‌های حرارتی و تغییر دما کندانسینگ با حفظ مقداری مایع در منبع رسیور
  • جمع آوری مبرد در منبع رسیورگاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که نیاز است مبرد دستگاه سریع جمع‌آوری گردد این موضوع باوجود منبع رسپور بسیار آسان  مقدور است  منبع رسپور ساختارهای  دارد اما اگر شامل یک شیر  و ورودی و یک شیر خروجی است مبرد خارج شده از منبع رسپور حتما باید  از پایین ترین ارتفاع منبع رسپور صورت پذیرد

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.